overview

Advanced

(Banking Reform - English/Dutch) '..a truly stable financial and monetary system for the twenty-first century..'

Posted by ProjectC 
'A Proposal for Banking Reform: The Theory of a 100-Percent Reserve Requirement'Source: Money, Bank Credit, and Economic Cycles (Fourth edition, 2020), page 793 (pdf, 2020, 4th ed.)
(Click on the picture for a higher resolution.)'..if we wish to build a truly stable financial and monetary system for the twenty-first century..'

'In conclusion, if we wish to build a truly stable financial and monetary system for the twenty-first century, a system which will protect our economies as far as humanly possible from crises and recessions, we will have to: (1) ensure complete freedom of choice in currency, based on a metallic standard (gold) which would replace all fiduciary media issued in the past; (2) establish a free-banking system; and, most importantly, (3) insist that all agents involved in the free-banking system be subject to and comply with traditional legal rules and principles, especially the principle that no one, not even a banker, can enjoy the privilege of loaning something entrusted to him on demand deposit (i.e., a free-banking system with a 100-percent reserve requirement).

Until specialists and society in general fully grasp the essential theoretical and legal principles associated with money, bank credit, and economic cycles, we may realistically expect further suffering in the world due to damaging economic recessions which will inevitably and perpetually reappear until central banks lose their power to issue paper money with legal tender and bankers lose their government-granted privilege of operating with a fractional reserve. We now wrap up the book as we began it, with this opinion: Now that we have seen the historic fall of socialism, both in theory and in practice, the main challenge to face both professional economists and lovers of freedom in this new century will be to use all of their intellectual might to oppose the institution of the central bank and the privilege private bankers now enjoy.'

- Jesús Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles (Second edition, 2009), page 811 and page 812 [1]'..een werkelijk stabiel financieel en monetair systeem voor de eenentwintigste eeuw willen bouwen..'

'Tot besluit, als we een werkelijk stabiel financieel en monetair systeem voor de eenentwintigste eeuw willen bouwen, een systeem dat onze economieën zo veel als menselijk mogelijk is tegen crisissen en recessies zal beschermen, zullen we: (1) volledig monetaire keuzevrijheid moeten garanderen, gebaseerd op een metallistische standaard (goud) die alle fiduciaire middelen die in het verleden zijn uitgegeven, zou vervangen; (2) een systeem van vrije bankieren moeten invoeren; en, belangrijkst van al, (3) erop moeten staan dat alle actoren die betrokken zijn bij het systeem van vrij bankieren gehouden worden en gehoorzamen aan traditionele juridische regels en principes, met name het principe dat niemand, zelfs geen bankier, het privilege kan genieten van het uitlenen van iets wat hem als zichtdeposito werd toevertrouwd (d.i. een systeem van vrij bankieren met een 100%-reservevereiste).

Tot het moment waarop specialisten en de samenleving in het algemeen de essentiële theoretische en juridische principes die met geld, krediet en conjunctuurcycli geassocieerd zijn volledig begrijpen, is het realistisch om verder lijden in de wereld altijd weer opnieuw de kop op zullen steken totdat centrale banken hun macht verliezen om papiergeld als wettig betaalmiddel uit te geven, en bankiers hun staatsprivilege in het opereren met fractionele reserves verliezen. We sluiten nu het boek af zoals we het begonnen, met deze mening: nu we de historische val van het socialisme hebben gezien, zowel in theorie als in de praktijk, zal de belangrijkste uitdaging voor zowel professionele economen als voor alle liefhebbers van vrijheid in deze nieuwe eeuw erin bestaan al hun intellectuele kracht te gebruiken tegen het instituut van de centrale bank en de privileges die bankiers nu genieten.'

- Jesús Huerta de Soto, Geld, krediet en crisis (eerste druk, 2011), blz. 663 [2]Context '..a process of transition toward the only world financial order..' - Jesús Huerta de Soto

(Praxeology) 'Peaceful social coexistence .. a science of ethical actions..' - Adam Knott

(Dutch) Haptopraxeologie .. (29 mei, 2011) - '..the faculties necessary to perceive it.'

'The "Manic-Depressive" Economy..' - '..a “monstrous” (according to Clemente de Diego) legal institution..'


'.."financial slavery" that grips the world .. are of high human and personal cost..'

'..the theorem of the economic impossibility of socialism .. is fully applicable to central banks..' - Jesús Huerta de Soto

The Problem of the Freedom of the Banks - By Ludwig von Mises


Economic Recessions, Banking Reform, and the Future of Capitalism - By Jesús Huerta de Soto

GoldNotes

[1] Money, Bank Credit, and Economic Cycles, Fourth Edition, 2020, Jesús Huerta de Soto (Source)

[2] Geld, krediet en crisis / druk 1, Jesús Huerta de Soto