overview

Advanced

(Dutch/English) Haptopraxeologie II - '..instituties, zoals de pure goudstandaard, privaat eigendomsrecht, en het gezin..' (19 juli 2011)

Posted by ProjectC 
'..instituties, zoals de pure goudstandaard, privaat eigendomsrecht, en het gezin, dragen een enorm volume aan informatie met zich mee en hebben zichzelf in de meest uiteenlopende historische contexten en om­standigheden van tijd en plaats bewezen .. onverantwoordelijke eliminatie van die instituties genereert buitensporige, onvoorspelbare kosten in de vorm van sociale spanningen en slechte aanpassingen die de vreedzame, harmoni­euze vooruitgang van de beschaving en van de mensheid in gevaar brengen.'

<blockquote>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'Kortom, we concluderen dat een monetair en bancair systeem gebaseerd op een pure goudstandaard en een 100%-reservevereiste voor het bankieren een 'maatschappelijke institutie' is die essentieel is voor het correcte functioneren van eender welke markteconomie. Een maatschappelijk institutie kan gedefinieerd worden als elke set van gedragspatronen die spontaan geëvolueerd is over een erg lange tijdsperiode, als resultaat van de bijdrages die verschillende generaties mensen door hun deelname aan sociale processen hebben geleverd. Zulke instituties, zoals de pure goudstandaard, privaat eigendomsrecht, en het gezin, dragen een enorm volume aan informatie met zich mee en hebben zichzelf in de meest uiteenlopende historische contexten en om­standigheden van tijd en plaats bewezen. Daarom kunnen we niet zomaar zonder die instituties. Noch kunnen we morele principes opofferen zonder daarbij bijzonder gro­te sociale kosten op te lopen. Immers, het zijn de gedragspatronen, de tradities en de morele principes die, veeleer dan 'onderdrukkende en verbiedende sociale tradities' te zijn (zoals auteurs zoals Rousseau en, in het algemeen, de 'sciëntistische' theoretici ze onverantwoordelijk genoeg genoemd hebben), de ontwikkeling van de beschaving mogelijk hebben gemaakt. Wanneer mensen de rede vergoddelijken en beginnen te geloven dat ze sociale instituties kunnen aanpassen en 'verbeteren', of ze zelfs ex novo kunnen reconstrueren (onder de economische theoretici hebben de keynesianen en de monetaristen lang deze houding aangenomen), verliezen ze de vitale leidraden en referentiepunten uit het oog en rationaliseren ze steeds weer hun meest atavis­tische en primitieve passies, waarmee ze de spontane processen van samenwerking en coördinatie van de samenleving in het gevaar brengen. De goudstandaard en het principe van een 100%-reservecoëfficiënt maakt integraal deel uit van die vitale soci­ale instituties die als een automatische piloot of gids voor praktisch menselijk gedrag moeten dienstdoen in het proces van sociale samenwerking. De onverantwoordelijke eliminatie van die instituties genereert buitensporige, onvoorspelbare kosten in de vorm van sociale spanningen en slechte aanpassingen die de vreedzame, harmoni­euze vooruitgang van de beschaving en van de mensheid in gevaar brengen.'

- Jesús Huerta de Soto, Geld, krediet en crisis (2011), blz. 638 en 639 [1]</blockquote>


<b>'..het grote verlies aan concrete structuren op het niveau van cultuur en beschaving..'</b>

<blockquote>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'Het wordt steeds duidelijker dat het grote verlies aan concrete structuren op het niveau van cultuur en beschaving, gekoppeld aan ingrijpende maatschappelijke verande­ringen en een ontwaarding van ethische en esthetische normen, tot gevolg heeft dat het gezin – het veiligheid en zekerheidbiedende familiale samenleven –, zijn zin en betekenis steeds meer verliest en de esthetische zelfverantwoordelijke autonomie van het individu verhindert. De mens wordt meer en meer in en tegenover een Externe Wereld der Repre­sentaties geplaatst waaraan hij steeds minder (= onvoldoende) ervaringen kan ontlenen die zijn Zelf, zijn zelfbeeld, bevestigen, waardoor het hem moeilijk is zijn eigen Interne Wereld der Representaties te vervolmaken en om zijn identiteit op een bestendige en evenwichtige wijze te verwezenlijken.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hierdoor ziet hij zich geleidelijk steeds meer geplaatst in een eenzaamheid die isolement wordt; en dit isolement vervult hem met niet vorm te geven existentiële angst. Hij kan als het ware nergens meer wortelen; ontworteling en vervreemding (b)lijken steeds meer kenmerkend te worden voor onze tijd.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In de internationale literatuur bestaat over het algemeen eensgezindheid over de oorzaak van het borderlinesyndroom. Ondanks de duidelijke stoornissen van het ego en de inherente narcistische hoedanigheden, wordt de oorsprong niet primair gezocht in de aan­leg van het individuele ego maar in het socialisatieproces binnen de gezinsstructuur, met haar relatie- en interactievormen, waaruit deze mens afkomstig is. Het ontbreken van basis­zekerheid en transparantie in de structurele kwaliteiten van de hechtings- en onthechtings­processen heeft hier een belangrijke invloed. Het zijn vooral de vroege moeder-kindrelatie en de mogelijkheden tot indentificering en verwerving van autonomie – het vestigen van een authentieke identiteit, gebaseerd op innerlijk beleefde zekerheid, gepaard aan affectieve zijnsbevestiging – die een alleszins bepalende rol spelen.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanuit haptonomisch gezichtspunt ontbreekt het voornamelijk aan de persoonlijke goedheidsbeleving in een open en zekerheidbiedende ontgrenzende ambiance. In een der­gelijke ambiance voelt en weet men zich affectief in zijn identiteit, zijn eenheid van wezen bevestigd en bekrachtigd als goed-op-zich (Bonum in se) binnen een liefde en zekerheid­biedende leef-ambiance.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De onthouding van deze thymotactiele affectieve bevestiging, dit Bonum funda mentale, leidt ertoe dat de mens zich in wezen niet (h)erkend voelt, zich niet als ten volle geaccepteerd en geliefd beleefd. Op deze basis kunnen gevoelsrelaties zich niet harmonisch ontwikkelen; het ontbreekt te enen male aan het basisvertrouwen, essentieel voor het ont­staan van empathische, liefdevolle gevoelsrelaties.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De dreiging uit de Externe Wereld der Representaties, met zijn terreur, bedreigend en verwoestend geweld en toenemende existentiële onzekerheden, maakt dat het individu, zich als miskend beleeft in zijn zelf-zijn, of zich bedreigd voelt: en aldus geen sterk ego als autonome identiteit vermag te ontwikkelen, laat staan een Zelf, een volmaakte authentieke identiteit.'

- Frans Veldman, Levenslust en Levenskunst (2007), blz. 259</blockquote>


Context

<blockquote>(Dutch) Haptopraxeologie: Bazaarmodel - Oostenrijkse School, Haptonomie, Plasma Kosmologie (29 mei, 2011)

(Haptopraxeology) - '..Alfvén’s predictions .. cannot be ignored..' - '..the faculties necessary to perceive it.'

‘..the subjectivist conception..’ ('..time..')</blockquote>

<font size="-1"><strong>Note</strong>

[1] 'In short, we conclude that a monetary and banking system based on a pure gold standard and a 100-percent reserve requirement for banking is a “social institution” essential to the correct functioning of any market economy. A social institution can be defined as any set of behavior patterns which has spontaneously evolved over a very prolonged period of time, as a result of the contributions multiple generations of people have made to social processes through their participation in them. Thus such institutions, like the pure gold standard, private-property law, and the family, carry with them an enormous volume of information and have been successfully proven in the most varied historical contexts and circumstances of time and place. That is why we cannot innocuously dispense with these institutions, nor can we sacrifice moral principles without incurring inordinate social costs. For behavior patterns, traditions, and moral principles, far from being “repressive or inhibitory social traditions” (as authors like Rousseau and, in general, “scientistic” theorists have irresponsibly called them), have made the development of civilization possible. When human beings deify reason and come to believe they can modify and “improve” social institutions or even reconstruct them ex novo (Keynesians and monetarists have most fostered this attitude among economic theorists), they lose sight of vital guidelines and points of reference and invariably rationalize their most atavistic and primitive passions, thus jeopardizing society’s spontaneous processes of cooperation and coordination. The gold standard and the principle of a 100-percent reserve ratio constitute an integral part of those vital social institutions which must act as an autopilot or guide for practical human behavior in the processes of social cooperation. The irresponsible elimination of these institutions generates excessive, unpredictable costs in the form of social tensions and maladjustments which endanger the peaceful, harmonious progress of civilization and humanity.'

- Jesús Huera de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles (pdf), 780 and 781</font>